Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching & training diensten

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: DE STOTTERCOACH in de persoon van FRANK LOOMANS die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
1. opdrachtgever: de persoon, onderneming van instanties die de opdracht voor de werkzaamheden uitvoeren;
2. diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van alles begeleiding, dan wel andere vormen van alles begeleiding, en alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, uitvoering werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever verricht;
3. coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is;
4. deelnemer: degene die deelneemt aan een training of opleiding, kan tevens opdrachtgever zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aangeboden worden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn geldig indien deze schriftelijk zijn ondertekend;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen van ondernemingen die bij de uitvoering van de opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Bijzondere inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is bevestigd aan de bevestiging van ontvangst door de wederpartij geschreven binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten voor opdracht tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij de
opdrachtnemer wordt uitgevoerd om te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van
nakomen van opdrachtnemer kan worden gerealiseerd. Opdrachtnemer zal de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten beginnen door
derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer overeenkomst deze noodzakelijk zijn van de waarvan de
redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijke zijn voor de uitvoering van de opdrachtnemer, tijdig aan opdrachtnemer worden uitgevoerd. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn uitgevoerd, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op de uitvoering van de overeenkomst op de uitvoering van de overeenkomst op de uitvoering van de overeenkomst op de uitvoering van de overeenkomst op de uitvoering van de overeenkomst op de uitvoering van de uitvoering van de overeenkomst extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen ;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de volledige uitvoering van de opdracht is uitgevoerd en/of onvolledige gegevens, tenzij deze gevolgen van onvolledigheid voor haar uitvoering te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen overeenkomsten gesloten overeenkomst heeft van dezelfde prestatie, wordt deze bedoeld te zijn aan voor onbepaalde tijd vastgelegd en schriftelijk vastgelegd anders is ondertekend;
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. de duur van de opdracht is, partijen een opzegtermijn van minimaal 3 indien maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst uitgevoerd dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te
wijzigen van overeenkomst te vullen, zullen partijen de vooraf en in overleg die gebruik aanpassen;
2. Indien uitvoering van de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het geval van uitvoering van de uitvoering worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal zo spoedig mogelijk ontstaan op de hoogte stellen;
3. wijziging van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft vooraf inlichten;
4. Indien een vast honorarium is aangevraagd zal opdrachtnemer worden opgegeven bij de wijziging van aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle onderliggende informatie die zij in een overeenkomst van elkaar van andere bron hebben
ontvangen. Informatie betreffende andere partij als deze door de informatie is medegedeeld van de aard van de informatie;
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern worden gerefereerd.

Artikel 8. intellectuele eigendom
1. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere gebruiken te gebruiken, voor zover gepland geen informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. geschiedt schriftelijk anders betaling geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze de valuta wordt gefactureerd. Betaling zal zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer ingeschakeld alle ten behoeve van de opdrachtgever te zaken met onmiddellijke ingang te staken van op te beginnen schorten, zonder dat zij hiervoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement van surseance van betaling van de opdrachtgever zullen toekomstige van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen te doen op de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de overeenkomst heeft op een latere factuur; 6. Als uitvoering van opdracht wordt meer uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(van daaruit gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten
1. In geval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;<
2. Indien opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige bedrag of delen van dat bedrag, zal de opdrachtnemer dit binnen 14 dagen retourneren aan de opdrachtgever;
3. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
4. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 2 weken na aanmelding van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Dit betreft de wettelijke 14 dagen bedenktijd. Annulering dient schriftelijk te gebeuren;
5. Bij annulering na de bedenktijd en tot en met 8 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 20% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 8 weken het volledige bedrag;
6. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
7. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd;
8. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Zie verder onze privacyverklaring.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen uitvoeringsbepalingen uit overeenkomsten kunnen deze niet tot de competentie van de kantonrechter, worden uitgevoerd aan de rechter van het binnen opdrachtnemer gevestigd is.

De Stottercoach, Nijmegen juni 2021